Kwaliteit: Veiligheid voorop

Kwaliteit leveren betekent binnen het RKZ: ‘Zorg leveren op veilige, vriendelijke en efficiënte wijze’. Dat geldt voor iedereen die in het ziekenhuis werkt. Patiëntveiligheid is een onlosmakelijk onderdeel van het dagelijks werken aan kwaliteit. Net zoals effectiviteit, efficiëntie, toegankelijkheid en patiëntgerichtheid. Wij doen er alles aan om uw veiligheid en onze kwaliteit zo goed mogelijk te borgen. Dat doen we op verschillende manieren. 

 

Kwaliteitskeurmerk ISO

Het RKZ werkt met een kwaliteitssysteem op basis van Europese ISO-normen voor de zorg. Dit betekent dat zo veel mogelijk handelingen van medewerkers worden vastgelegd in procedures en protocollen. Deze werkwijze zorgt ervoor dat zaken zo veilig, efficiënt en goed mogelijk gebeuren. En dat komt de zorg voor patiënten ten goede. Elk half jaar verricht het onafhankelijke instituut DEKRA Certification BV een externe audit (controle) om te kijken of het RKZ nog voldoet aan de ISO-normen.

ISO certificering in het RKZ

In 2000 voerde Dekra een eerste externe audit uit. Het ziekenhuis werd gecertificeerd volgens de internationale ISO-normen. Hiermee was het Rode Kruis Ziekenhuis het eerste ISO-gecertificeerde ziekenhuis in Nederland! Sinds die tijd wordt het RKZ elk half jaar getoetst door middel van een externe audit op het gevoerde kwaliteitsbeleid. Maar ook intern voeren medewerkers audits uit om de kwaliteit optimaal te houden.

Verlenging

Bij een succesvolle toetsing wordt het ISO-certificaat elke 3 jaar verlengd. In 2019 heeft het RKZ de meest recente verlenging van het ISO-certificaat gekregen. Lees meer over de ISO normen voor de zorg op de website van Dekra Certification BV.

Interne controles

Het RKZ heeft verschillende medewerkers opgeleid tot intern auditor. Door middel van interviews en rondgangen op de werkplekken toetsen de interne auditors of hetgeen beschreven is in het kwaliteitssysteem is geïmplementeerd en overeenkomt met de praktische uitvoering. Aan de hand van de bevindingen bij een interne audit stellen we, waar nodig, een verbeterplan op waarin passende preventieve of correctieve maatregelen worden vastgesteld.

Calamiteiten

Voor de analyse van elke calamiteit is een toegewijd team van medisch specialisten en kwaliteitsadviseurs beschikbaar. Zij spreken met betrokken zorgverleners en met de patiënt of familie. Goede behandeling van calamiteiten is zeer belangrijk; calamiteiten kunnen leiden tot structurele verbeteringen in onze patiëntenzorg en medische behandeling.

Kwaliteitsdocumentatie Zenya

Binnen het RKZ hebben we afspraken over hoe bepaalde activiteiten en taken uniform en eenduidig moeten worden uitgevoerd. We hebben dit vastgelegd in werkinstructies. Alle werkinstructies zijn door onze medewerkers terug te vinden in een centraal systeem voor kwaliteitsdocumentatie: Zenya. Ook is hierin terug te vinden wie waartoe bevoegd en verantwoordelijk voor is.

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren zijn getallen die inzicht geven in de kwaliteit van zorg. Prestatie-indicatoren kunnen verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld interne kwaliteitsverbetering en externe verantwoording. Het RKZ zet zich actief in om alle getallen aan te leveren aan de belanghebbenden. Interne en externe transparantie vinden wij belangrijk.

Waar vindt u deze getallen?

Getallen over de prestaties van het RKZ vindt u overzichtelijk bij Ziekenhuischeck van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

 

VMS Veiligheidsprogramma

Ziekenhuiswerk draait om mensenlevens. Kleine fouten kunnen grote gevolgen hebben. Om de kans op schade te verkleinen neemt het RKZ deel aan het VMS veiligheidsprogramma, net als 93 andere Nederlandse ziekenhuizen. Het centrale doel van dit landelijke programma is: het terugdringen van vermijdbare schade met 50 procent.

Het VMS-Veiligheidsprogramma geeft ziekenhuizen handvatten om risico’s op te merken, verbeteringen door te voeren en beleid vast te leggen, te evalueren en aan te passen. Het is zorgen voor patiëntveiligheid in de praktijk.

Veiligheidsthema’s

Op basis van patiëntveiligheidsonderzoek zijn tien (+ één extra) inhoudelijke thema’s voor het VMS programma vastgesteld. Deze thema’s verdienen extra aandacht waar het gaat om patiëntveiligheid. De thema’s vindt u terug op de website van het VMS veiligheidsprogramma.

Medicatieveiligheid

Aandacht voor medicatieveiligheid is een belangrijk onderdeel van de zorg die het RKZ haar patiënten biedt. We kennen een Medicatieplatform, dat aangestuurd wordt vanuit de Ziekenhuisapotheek. Binnen dit platform lopen continu projecten die als doel hebben de medicatieveiligheid te optimaliseren.

Medicatieveiligheid: het op veilige wijze bereiden en toedienen van medicatie aan de patiënt, is één van de 10 landelijke VMS-Veiligheidthema’s.

Platform Medicatieveiligheid

Alle lopende en nieuwe medicatieveiligheidsprojecten vallen onder het Platform Medicatieveiligheid.

Het platform staat onder leiding van een stuurgroep. In deze stuurgroep zitten vertegenwoordigers van medische staf, managementteam, ziekenhuisapotheek en afdeling Kwaliteit . Daarnaast maken een huisarts, een apotheker uit de regio en een vertegenwoordiging van de Cliëntenraad deel uit van de groep.

Medicatieverificatie

Uit landelijk onderzoek is gebleken dat incomplete medicatieoverzichten bij ziekenhuisopname de oorzaak zijn van 27% van alle voorschrijffouten.

Ook is gebleken dat vooral bij momenten van overdracht, zoals opname, overplaatsing en ontslag, het risico op fouten het grootst is. Daarom bellen apothekersassistentes van het RKZ alle patiënten die gepland worden opgenomen één werkdag vóór opname op om met hen het medicijngebruik door te nemen. Zo is de specialist nog vóór de opname op de hoogte van de actuele medicatie van de patiënt.

Bij acute opnames op de Acute Opname Afdeling (AOA) komt de apothekersassistente bij de opgenomen patiënten langs om het medicijngebruik door te spreken en vast te leggen voor de behandelend arts.

Alle medicatie wordt opgeslagen in een elektronisch medicatievoorschrijfsysteem. Elke verandering in medicatie tijdens de opname wordt in het systeem vastgelegd. Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt uit dit systeem het actuele medicatieoverzicht afgedrukt.

De arts of verpleegkundige neemt het overzicht door met de patiënt in verband met de veranderingen ten opzichte van het gebruik vóór de opname. De patiënt krijgt dit overzicht mee voor zichzelf én voor de eigen apotheek. De huisarts ontvangt het nieuwe overzicht in de ‘ontslagbrief’ die de medisch specialist digitaal aan de huisarts stuurt.

Ook bij een bezoek aan de specialist op de polikliniek is het ziekenhuis verplicht om het medicijngebruik te controleren. In het kader hiervan controleren we twee werkdagen voor de poliklinische afspraak uw medicatiegegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Op deze manier kan de arts de gegevens gebruiken op zijn/haar spreekuur. Het ophalen van deze gegevens is alleen mogelijk indien de patiënt expliciet toestemming voor het LSP heeft gegeven aan zijn/haar apotheek.

Kerngetallen vindt u ook terug in de jaarverslagen van het RKZ.

Alle rechten voorbehouden © 2022 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk