Privacyverklaring

Onze visie

Bij ons, het Rode Kruis Ziekenhuis staat de patiënt centraal. Wij zijn steeds bezig de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Onder goede zorg valt wat ons betreft ook het zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens. 

Wij verwerken veel gegevens van en over u en vinden het belangrijk dat u weet hoe wij die gegevens beschermen, wat wij er mee doen, wie er toegang heeft en hoelang we ze bewaren. Ook vinden wij het vanzelfsprekend dat u vragen kunt stellen hierover en dat u binnen een acceptabele termijn een helder en volledig antwoord krijgt. Hoe wij voor al de genoemde punten zorgen leggen wij uit in deze verklaring.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Wij kunnen alleen zorg bieden als wij weten wie u bent, wat u mankeert, hoe uw gezondheidsgeschiedenis er uitziet, welke medicijnen u gebruikt en wie we mogen bellen voor het geval dat. Daarom verwerken wij de volgende gegevens van u:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer
 • Uw e-mailadres en mobiele nummer, zodat we u een bericht kunnen sturen
 • Uw BSN en verzekeringsnummer, zodat we kosten direct kunnen declareren bij uw verzekering
 • Uw medicijngebruik, als dat relevant is voor de behandeling
 • Uw gezondheidsgegevens, waaronder de behandelrapportages, waardoor we een volledig beeld van uw welzijn kunnen krijgen (en ook hier vragen we alleen die gegevens die relevant zijn voor de behandeling)
 • Uw foto (alleen als u dat goed vindt), zodat onze medewerkers u eenvoudig kunnen herkennen
 • Naam, telefoonnummer van uw contactpersoon, curator of mentor
 • Afhankelijk van het onderzoek of de behandeling die u ondergaat kan het mogelijk zijn dat we ook biometrische en/of genetische gegevens van u verwerken. Maar dit gebeurt alleen in zeer specifieke gevallen.

Welke rechtvaardiging voor de verwerking hebben wij?

Er zijn meerdere legale redenen om uw gegevens te mogen verwerken. De belangrijkste daarvan is uw toestemming. Alleen als wij u van tevoren op de hoogte gebracht hebben wat wij met uw gegevens gaan doen, waar we ze voor gebruiken, wie er toegang heeft tot de gegevens en hoe lang we ze bewaren kunt u toestemming geven.

Wij kunnen de gegevens echter ook nodig hebben omdat wij met u een afspraak gemaakt hebben over het leveren van zorg. Om die afspraken na te kunnen komen hebben we ook bepaalde gegevens nodig. Mocht u onverhoopt onwel geworden zijn en daardoor niet aanspreekbaar zijn, dan kan het gebruik van uw gegevens van vitaal belang zijn.

Sommige gegevens hebben wij nodig omdat het in de wet vastgelegd is dat wij die moeten gebruiken, denk bijvoorbeeld aan het gebruik van uw BSN. Of er is sprake van een door de overheid bepaald algemeen belang, waarvoor de gegevens verwerkt moet worden.

Wij gebruiken ook persoonsgegevens ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering. Daarbij wegen wij ons belang altijd zorgvuldig af tegen uw belang. Als u van mening bent dat wij ondanks deze afweging uw belang schaden, kunt u altijd bezwaar maken tegen deze verwerking.

Uw medische gegevens kunnen gebruikt worden voor kwaliteitsdoeleinden, zoals bij incidentmeldingen, zorgevaluaties door medische vakgroepen en kwaliteit visitaties. Het gebruik van uw medische gegevens voor deze doelen ligt in het verlengde van het verlenen van goede zorg. In deze gevallen geldt dat er sprake is van veronderstelde toestemming. U kan hier tegen bezwaar maken – voor zover de wet geen verplichting bevat om patiëntgegevens in voorkomende gevallen voor kwaliteitsdoeleinden te gebruiken. Voor uitgebreidere informatie zie ook de KNMG richtlijnen.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden voor kwaliteitsregistraties door medische vakgroepen (afhankelijk van waar u onder behandeling bent), landelijke registraties of wetenschappelijk onderzoek. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat gegevens niet direct tot u herleidbaar zijn (pseudonimisering). Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit aangeven bij uw zorgverlener.

Overige (mogelijke) verwerkingen van uw persoonsgegevens

Het kan voorkomen dat wij voor andere dan hierboven beschreven doelen uw gegevens verwerken. Dit mag het ziekenhuis doen mits hiervoor doeleinden zijn vastgesteld. Deze vastgestelde doelen zijn:

 • de administratie bijhouden en andere activiteiten op het gebied van intern beheer van het RKZ
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht
 • met u in contact treden (organisaties, bedrijven en personen)
 • uw klacht behandelen
 • een datalek registreren
 • uw sollicitatie verwerken
 • reageren op vragen die u stelt
 • u informeren over nieuwe producten en diensten van het RKZ
 • u informatie geven wanneer u dat aanvraagt
 • digitale nieuwsbrieven verzenden per e-mail
 • de werking en verbetering van onze website
 • onze dienstverlening verbeteren
 • het behandelen van geschillen
 • accountantscontrole (laten) doen

Wie heeft toegang?

Bij een behandeling zijn verschillende mensen betrokken, te denken valt aan: de gastvrouwen bij de aanmeldzuilen, de medewerkers van het afsprakenbureau of de balie, de verpleegkundigen, de specialisten, medewerkers van het lab of trombosedienst, de zorgadministratie etc.

Het kan verplicht of noodzakelijk voor uw behandeling zijn om al uw gegevens of een deel daarvan door te geven aan andere organisaties of instanties, zoals bijvoorbeeld uw apotheek, de huisarts, een collega specialist in een ander ziekenhuis, een revalidatiecentrum, verzekeringsmaatschappij,  externe laboratoria, thuiszorg, verpleeg- of verzorgingshuizen. Als we dat doen informeren we u van tevoren over de voorgenomen gegevensuitwisseling en geven u de mogelijkheid om hier bezwaar tegen te maken.

Hoe lang bewaren wij de gegevens?

Op de meeste gegevens die wij van u hier verwerken is de wettelijk bepaalde bewaartermijn 20 jaar, tenzij er redenen zijn om de gegevens nog langer te bewaren. Daar waar echter mogelijk, vernietigen we uw gegevens zodra we ze niet meer nodig hebben en wanneer er geen bewaarplicht meer op rust. Als we uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk of historisch onderzoek zorgen wij ervoor dat de gegevens niet meer te herleiden zijn naar u, door het anonimiseren van gegevens. Of we zorgen ervoor dat ze alleen met aanvullende gegevens en onder bepaalde voorwaarden naar u te herleiden zijn, het pseudonimiseren van gegevens.

Wat zijn uw rechten?

Wij kunnen ons voorstellen dat u meer duidelijkheid wilt hebben over wat we met uw gegevens doen. Daarom kunt u ten alle tijden gebruik maken van de rechten die de wet u geeft. Zo kunt u om inzage in uw dossier vragen, een gegeven toestemming intrekken, bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, een correctie op uw gegevens laten doorvoeren, vragen om bepaalde gegevens te verwijderen of een kopie van uw dossier vragen om dat aan een andere behandelaar te overhandigen. We vragen echter wel of u zich kunt identificeren zodat we zeker weten dat we de juiste gegevens laten zien, veranderen, weggooien of overdragen. Want net zoals we uw privacy beschermen doen we dat van onze andere patiënten ook.

Als u gebruik wilt maken van één of meer van uw rechten, kunt u uw verzoek richten aan uw behandelaar.

Daarnaast vindt u op rkz.nl/mijnrkz onder de kop “Opvragen medisch dossier” formulieren om één van de hierboven genoemde verzoeken te doen.

Heeft u vragen over uw persoonlijk patiëntendossier? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via 0251-265555 of stuur een mail naar vragenmijnrkz@rkz.nl

Voor overige vragen  kunt u contact opnemen met ons Privacy Team via privacy@rkz.nl .

Kunnen wij om welk reden dan ook geen gehoor geven aan uw verzoek, dan lichten we u daarover binnen vier weken na ontvangst van verzoek in en vertellen u hoe en waar u eventueel een klacht kunt indienen. In principe handelen we uw verzoek gratis af, tenzij wij van mening zijn dat het verzoek ongegrond of buitensporig is.

Bent u van mening dat het RKZ uw privacy schendt, dan kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beschermen we uw gegevens?

Omdat wij beseffen dat uw gegevens niet alleen voor u waardevol zijn, maar dat ook voor anderen kunnen zijn, besteden we veel aandacht aan passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen.

De doeltreffendheid en doelmatigheid van die beveiligingsmaatregelen laten we periodiek toetsen door een onafhankelijke partij.

De bevindingen die uit deze toets voortkomen, aangevuld met onze eigen onderzoeksresultaten naar de veiligheid van de gegevens zijn voor ons een belangrijke bron van informatie voor het continu verbeteren van onze beschermende maatregelen.

Wij garanderen niet dat er nooit iets fout kan gaan, maar we doen er alles aan om de kans op diefstal, verlies of onbevoegde toegang tot een minimum te beperken.

Heeft u vragen?

Het RKZ heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld, de heer M. Smit, te bereiken via fg@rkz.nl. Wij hebben geprobeerd om u op een begrijpelijke manier in te lichten wat wij doen met uw persoonsgegevens. We kunnen ons echter goed voorstellen dat u na het lezen van deze verklaring nog vragen of opmerkingen heeft. Die kunt u stellen aan onze FG via genoemd e-mailadres.

 

Alle rechten voorbehouden © 2022 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk