Over het RKZ

← homepage

In het hart van Midden-Kennemerland

Het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk is een middelgroot algemeen ziekenhuis voor de regio Midden-Kennemerland en de regio IJmond. 

Onze missie

Onze missie geeft aan waar het RKZ voor staat: “Wij streven ernaar de gezondheid en de vitaliteit van onze patiënten te optimaliseren, zodat onze patiënten de maximaal haalbare kwaliteit van leven kunnen genieten.” In het RKZ werken we iedere dag aan gezondheid en leveren we snel kwalitatief goede zorg. Alles wat wij doen, is erop gericht om mensen zo gezond en vitaal mogelijk te maken én te houden.

Onze visie

Onze visie geeft aan waar het RKZ voor gaat. Patiënten voelen zich bijzonder. De individuele zorgvraag is ons uitgangspunt. De lat ligt hoog in het RKZ, omdat we vinden dat iedereen de beste zorg verdient. Patiënten kunnen rekenen op uitstekende kwaliteit en veiligheid van onze medisch specialistische zorg. Zorg waarvan bovendien de meerwaarde is bewezen. Daar waar nodig richten we onze zorg in op doelgroepen, bijvoorbeeld als het gaat om zorg voor geriatrische of oncologische patiënten. Wij houden in alle opzichten rekening met de wensen en behoeften en beperkingen van deze patiënten. Voor de inwoners van de regio Midden Kennemerland zijn wij hét ziekenhuis: dichtbij, gastvrij en snel toegankelijk.

Het voor patiënten meest ideale zorgpad – klantvriendelijk en efficiënt – is leidend. Samen met de patiënt kijken we welke behandeling het beste bij hem of haar past. Deze persoonsgerichte zorg betekent ook goed luisteren naar de patiënt en samen bepalen wat onze toegevoegde waarde kan zijn. Die kan per patiënt verschillen, want iedere patiënt is uniek en heeft eigen behoeften, wensen en voorkeuren. Dat geldt ook voor de locatie: patiënten krijgen zorg op de voor hen meest geschikte plek en dat kan bijvoorbeeld ook thuis zijn. Voor het beperkte deel van de patiënten met complexe aandoeningen die wij niet zelf kunnen behandelen, werken we samen met, of verwijzen wij naar, de beste partnerziekenhuizen. Eigen regie over ziekte én gezondheid: in het RKZ draait het écht om de patiënt.

Kernwaarden

De kernwaarden geven aan waar het RKZ in gelooft.

  • Attent: inlevend, verbindend, gastvrij
  • Lef: daadkrachtig, vertrouwen, doelgericht
  • Slim: praktisch, oplossend, duurzaam
  • Ambitieus: gedreven, innovatief, proactief
  • Hoogwaardig: kwaliteit, deskundig, verantwoord

Strategienota 2018-2022

Mensen zo gezond en vitaal mogelijk maken én houden, zodat zij zo lang mogelijk actief kunnen blijven en meedoen in de samenleving. Dat is waar wij in het RKZ voor staan. Hoe we dat de komende jaren gaan realiseren staat in de Strategienota 2018- 2022 en in de programma’s die horen bij de toekomst van het RKZ: nieuw.rkz.nl. De kern van onze toekomst is samenwerking. Want we zijn ervan overtuigd dat alleen door goede samenwerking de zorg nog beter kan worden. ‘Samen maakt beter’ is dan ook ons motto. Met de strategie geeft het RKZ antwoord op een veranderende zorgvraag in een veranderende omgeving. Twee trends zijn leidend: van gemiddelde patiënt naar persoonlijke zorg en van vakgroep naar netwerk.

De RKZ Strategienota  en het manifest Nieuw RKZ zijn gerealiseerd dankzij de inbreng van veel betrokkenen. Wat patiënten in de toekomst willen en wat wij als organisatie van zorgprofessionals daaraan kunnen bijdragen, wordt onder meer beschreven in de toekomstvisies van de Patiëntenfederatie Nederland, de Federatie van Medisch Specialisten, de Landelijke Huisartsenvereniging en Zorgverzekeraars Nederland. Daarnaast was er ruimte voor uitgebreide consultatie onder onder meer de medisch managers, leidinggevenden zorg, Ondernemingsraad, Verpleegkundige Adviesraad, Cliëntenraad en huisartsen. Mede op grond van die inbreng is gekozen voor hoofdthema’s. Het realiseren van de strategie op deze pijlers doen wij vanuit onze continue verbetercyclus. Innovatie, continu verbeteren en LEAN zijn hierbij de kernwoorden.

LEAN

Kwaliteit, klantvriendelijkheid en kostenbeheersing staan centraal in het RKZ. Voor het realiseren van onze missie ligt de focus op het verder verankeren van managementfilosofie LEAN in de organisatie. LEAN heeft toegevoegde waarde voor patiënten door bijvoorbeeld verspillingen weg te nemen en het zorgpad van patiënten te optimaliseren. Patiënten merken dat er geen overbodige (be)handelingen plaatsvinden en wachttijden en wachtrijen zijn korter of ontbreken. De zorgverlening is van hoge kwaliteit en verloopt soepel, snel en zeer klantvriendelijk.

→ Geschiedenis RKZ
→ Organisatiestructuur RKZ  
→ Samenwerking in én met de regio
→ Relatieziekenhuis Defensie 

Juridische structuur

Rode Kruis Ziekenhuis B.V., voorheen Stichting Rode Kruis Ziekenhuis, is opgericht op 10 oktober 1965 en is statutair gevestigd te Beverwijk. Swaanswijk B.V. is voor 95% aandeelhouder van de RKZ B.V. Stichting Administratiekantoor (STAK) RKZ is voor 5% aandeelhouder van de RKZ B.V.

Aandelenstructuur RKZ

In de aandelenstructuur van de RKZ B.V. wordt onderscheid gemaakt tussen gewone aandelen in het aandelenkapitaal van het RKZ, met daaraan verbonden gebruikelijke stem-, vergader- en dividendrechten (95%) en de stemgerechtigde, winstrechtloze aandelen (5%), ook wel invloedsaandelen genoemd, met stemen vergaderrechten. De gewone aandelen zijn in handen van Swaanswijk B.V. en de invloedsaandelen in die van de medisch specialisten van het RKZ. De laatste categorie aandelen zijn ondergebracht in een Stichting Aandelenkantoor (STAK), waarmee gewaarborgd is dat de aandelen van de specialisten gekoppeld zijn aan hun werk bij het RKZ en dat de aandelen, bij beëindiging van dienstverband of vertrek van een vrij gevestigde arts, niet kunnen worden meegenomen. Voor de ‘belangrijkste besluiten’ is een bijzondere meerderheid nodig. Dit betekent dat naast de instemming van de  grootaandeel-houder, ook de instemming nodig is van minimaal 20% van de medisch specialisten. Voorbeelden van deze besluiten zijn strategische beleidsplannen en algemeen beleid, of grote investeringsbeslissingen zoals renovatie of nieuwbouw en wijzigingen in de Raad van Bestuur. In sommige gevallen, voldoet een meerderheid van stemmen en hebben de aandeelhouders vertegenwoordigd in de STAK, alleen een adviserende rol. De invloedsaandelen zijn nadrukkelijk bedoeld om de betrokkenheid van de medisch specialisten te vergroten en ze ook formeel een positie te geven met stemrecht.

Jaarverslag 2021

Hier kunt u het jaarverslag 2021 van het RKZ downloaden.

Klokkenluidersregeling

Deze regeling draagt eraan bij dat RKZ, zorgvuldig omgaat met een (vermoeden van een) misstand. In deze regeling komt tot uitdrukking dat melders van een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, bescherming genieten. Voor het RKZ als zorgorganisatie is een voorziening voor het intern melden van een vermoeden van een misstand een belangrijk instrument om zo nodig haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

De volledige Klokkenluidersregeling (juli 2019).

Milieubeleid

Het RKZ wil een positieve bijdrage leveren aan ons milieu. De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld door MPZ met Stichting Milieukeur en maakt ons milieubeleid concreet door heldere doelen te stellen. Het RKZ heeft de milieuthermometer Zilver ontvangen van het Milieuplatform Zorg. Het Zilveren niveau gaat een stap verder dan Brons en neemt het thema duurzaam inkopen mee. Ook duurzaam bouwen doet zijn intrede. Duurzaam inkopen is een stap waar nog veel mee te winnen is. Het beleid hiervoor is nu opgezet en bij nieuwe projecten zal duurzaamheid steeds meer worden meegenomen. Natuurlijk zijn er nog punten die opvolging behoeven, maar we weten als RKZ zeker dat we ook dat kunnen organiseren.

Zichtbare duurzame bedrijfsvoering
Met de Milieuthermometer Zorg maakt de instelling haar aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering zichtbaar. De Milieuthermometer omvat de onderwerpen binnen het thema “Planet” van het People-Planet-Profit gedachtegoed van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Leidinggevenden die met de Milieuthermometer werken geven aan dat het instrument focus geeft voor het aanpakken van nuttige milieumaatregelen. Het zet de neuzen van de medewerkers dezelfde kant op. De meeste maatregelen kunnen opgepakt worden binnen de bestaande taken. Door op het juiste moment rekening te houden met duurzaamheid gaat het in één keer goed en bespaart de instelling tijd en kosten. Met de Milieuthermometer krijgt de directie beschikking over een handzaam instrument om de milieuprestatie en milieuzorg structureel te verbeteren en concreet aantoonbaar te maken voor personeelsleden, cliënten, bezoekers en belanghebbenden zoals de zorgverzekeraars, gemeenten en bevoegd gezag.

Alle rechten voorbehouden © 2022 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk