Kwaliteit: (patiënt)veiligheid

Zorg op veilige, vriendelijke en efficiënte wijze

Kwaliteit leveren betekent binnen het RKZ: ‘Zorg leveren op veilige, vriendelijke en efficiënte wijze’. Dat geldt voor iedereen die in het ziekenhuis werkt. Patiëntveiligheid is een onlosmakelijk onderdeel van het dagelijks werken aan kwaliteit.

AVG

Onder patiëntveiligheid verstaan we ook de bescherming van uw gegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie en geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verzamelen. Dus ook voor het RKZ. Als zorgverlener verwerken wij veel gevoelige persoonsgegevens. Bijvoorbeeld gegevens over de gezondheid van mensen. Onder de AVG gelden nieuwe informatieverplichtingen en nieuwe regels over het werken met toestemming van de patiënt.

De bestaande regels over privacy zijn door de AVG bevestigd en op waar nodig aangevuld. De volgende wetten gelden ook voor het RKZ:

 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)
 • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
 • Medisch beroepsgeheim

U bent de baas!

Met de AVG bent u ‘in control’ over uw eigen persoonsgegevens. U heeft de volgende rechten:

 1. Recht van inzage (artikel 15 AVG)
 2. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
 3. Recht op vergetelheid (gegevenswissing) (artikel 17 AVG)
 4. Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
 5. Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid gegevens) (artikel 20 AVG)
 6. Recht van bezwaar tegen verwerking (artikel 21 AVG)
 7. Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profileren (artikel 22 AVG)

U heeft het recht om na te gaan wat er met uw persoonsgegevens gebeurt (punt 1) en hier als dit nodig is invloed op uit te oefenen (punt 2 t/m 7). Om u nog meer in staat te stellen ‘in control’ te zijn, hebben verwerkingsverantwoordelijken daarnaast de verplichting om transparant te zijn door hun informatieplicht (artikel 13 en 14 van de AVG).

De verwerking van persoonsgegevens moet duidelijk zijn; dat het gebeurt en waarom dat zo is. In de AVG staat welke informatie in ieder geval verstrekt moet worden. Verandert het doel van de verwerking, dan moet u daarover geïnformeerd worden. Wij moeten kunnen laten zien dat de verwerking van uw persoonsgegevens transparant en goed gaat.

Als er persoonsgegevens van iemand worden verwerkt, heeft deze persoon het recht te weten welke gegevens dit zijn en waarvoor deze gegevens precies gebruikt worden en met wie deze eventueel worden gedeeld. Dit heet het recht op inzage (artikel 15 van de AVG). U kunt alleen uw eigen gegevens opvragen, niet over anderen. Er hoeft geen reden te worden gegeven voor een inzageverzoek. Bij gegevens van een kind jonger dan 16 jaar wordt een inzageverzoek door de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger gedaan.

Lees hier meer over het medisch dossier.

Uw mening telt!

U, als patiënt of bezoeker van ons ziekenhuis, bent voor ons het allerbelangrijkst.
Voor u én samen met u willen wij de zorg verbeteren. Hoe?

→ Geef uw mening

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk