UW MENING TELT!

Heeft u een goed idee of een compliment? Een klacht of een vraag? Wij horen het graag!

ZorgkaartNederland

Uw mening telt! Op ZorgkaartNederland delen mensen hun ervaringen met de zorg. De website biedt informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past bij u past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

Patiëntervaringenonderzoek

Wij vinden het heel belangrijk om van u te horen hoe u als patiënt de zorg in ons ziekenhuis ervaren heeft. Aan de hand van uw ervaringen kunnen wij onze zorgverlening en de kwaliteit van zorg toetsen en verbeteren.

Dit doen in onze patiëntervaringenonderzoek door middel van vragenlijsten. U krijgt dit onderzoek  uitgereikt of het wordt via e-mail toegezonden. Het onderzoek is anoniem. Het RKZ houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zodat de privacy van patiënten gewaarborgd blijft. Lees meer over het patiënttevredenheidsonderzoek in de folder.

Contactverzoek
Als u hier behoefte aan heeft, kunt u met ons in contact komen na het invullen van het patiënttevredenheidsonderzoek. U kunt hiervoor uw vraag of opmerking in een e-mail versturen naar pto@rkz.nl. Vermeld in deze e-mail uw voorletters en achternaam, e-mailadres en/of telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken en de naam van de polikliniek, verpleeg- of onderzoeksafdeling waar u bent geweest. Wij zullen uw vraag vervolgens per mail proberen te beantwoorden, of als u dat wenst, terugbellen.

Gastvrijheidsonderzoek

Het is voor ons belangrijk dat u zich welkom voelt in ons RKZ. Om te horen wat uw gevoel is bij de zorg en ontvangst in ons ziekenhuis worden voor het Programma Gastvrijheid interviews afgenomen op de verpleegafdelingen. De vragen gaan over eten en drinken, de omgeving waarin u verblijft en de gastvrijheid op de afdeling.

Suggestie

Misschien heeft u geen klacht, maar vindt u wel dat sommige dingen beter kunnen in het ziekenhuis. Of u mist een bepaalde service of voorziening? Wij komen graag te weten wat uw ideeën zijn voor verbetering van ons ziekenhuis. Vul hiervoor het formulier onderaan deze pagina in.

Compliment

Het kan zijn dat u (een afdeling of medewerker van) het ziekenhuis een compliment wilt geven voor de verleende zorg.
Dat horen we natuurlijk graag! U kunt hiervoor het formulier onderaan deze pagina invullen.

Uw klacht bespreken met de klachtenfunctionaris

Als u opgevangen, begeleid, geïnformeerd, geadviseerd en ondersteund wilt worden bij uw klacht, dan kunt u contact opnemen met een van onze klachtenfunctionarissen. Dit zijn specifiek geschoolde collega’s op het gebied van klachtenbehandeling. De klachtenfunctionarissen gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Als u dit wenst kan de klachtenfunctionaris u ook helpen bij het formuleren van uw klacht, het bemiddelen tussen u en de medewerker(s) waar u een klacht over heeft en/of u bijstaan als u uw klacht wilt indienen bij de Klachtencommissie van het Rode Kruis ziekenhuis. De klachtenfunctionaris staat onafhankelijk en onpartijdig in de organisatie en ondersteunt u kosteloos bij het indienen van uw klacht.

U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris via telefoonnummer 0251 265133, maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. Buiten deze tijden kunt u een boodschap op het antwoordapparaat inspreken. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

U kunt ook op de website het klachtformulier invullen.

→ Naar het klachtenformulier

Ook kunt uw klacht mailen naar patientencontactpersoon@rkz.nl of per post sturen naar: Rode Kruis ziekenhuis t.a.v. de Klachtenfunctionaris, Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk. Voeg er dan wel een ondertekende akkoordverklaring beroepsgeheim rkz bij. Met deze aantekening geeft u toestemming aan de klachtenfunctionaris en de bij de klacht betrokken medewerker tot inzage in uw medisch dossier. Daarbij gaat het alleen om dát deel van het dossier dat van belang is om uw klacht te kunnen afhandelen. Daarnaast ontslaat u met de akkoordverklaring de behandelaren van hun beroepsgeheim, zodat zij aan de klachtenfunctionaris de informatie kunnen verstrekken die van belang is voor het afhandelen van uw klacht. Na ontvangst van uw klacht (inclusief de akkoordverklaring) neemt de klachtenfunctionaris zo snel mogelijk contact met u op.

Heeft u een vraag of opmerking over een factuur? Op de pagina over kosten en vergoedingen staan veel vragen en antwoorden. Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij? Dan verzoeken wij u op de pagina over kosten en vergoedingen een apart formulier in te vullen.

→ Naar de kosten en vergoedingen

 

Klachtenregeling Huisartsenpost

De huisartsenpost kent een eigen klachtenregeling, anders dan de klachtenregeling van het Rode Kruis Ziekenhuis:

De huisartsenpost hanteert een klachtenregeling die ervoor zorgt dat er conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) aandacht wordt besteed aan uw klacht. De klachtenregeling heeft als doel signalen van onvrede en klachten zo laagdrempelig en kwalitatief hoogwaardig mogelijk op te lossen

Klacht indienen

De eenvoudigste en vaak ook snelste oplossing is een klacht direct kenbaar maken aan de betreffende triagist of dienstdoende huisarts. Zij proberen dan samen met u de klacht op te lossen. Indien dit geen optie is of niet het beoogde resultaat heeft kunt u een klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris. Dit kan op verschillende manieren.

U kunt:

Wat gebeurt er met uw klacht?

Na ontvangst van uw klacht zal de klachtenfunctionaris z.s.m. contact met u opnemen. Vermeld daarom altijd uw telefoonnummer of mailadres.

De klachtenfunctionaris probeert samen met u de klacht naar tevredenheid op te lossen en geeft u informatie en advies over de beste manier om met uw klacht om te gaan en maakt afspraken met u over eventuele vervolgstappen. Dit kunnen de volgende stappen zijn:

  • De klachtenfunctionaris bespreekt uw klacht volgens het principe van ‘hoor en wederhoor’, waarbij hij/zij afzonderlijk met u en de betreffende zorgverlener of leidinggevende praat. Daarna brengt hij/zij u op de hoogte van het resultaat en stelt eventuele vervolgstappen voor.
  • U kunt ook kiezen voor direct contact met de betreffende zorgverlener in de vorm van een bemiddelingsgesprek. De klachtenfunctionaris heeft hierbij de rol van onafhankelijke, neutrale en onpartijdige bemiddelaar en treedt tijdens dit gesprek op als gespreksleider.

De klachtenfunctionaris zal nauwkeurig uitzoeken wat er precies is gebeurd. Hiervoor kan het nodig zijn dat uw dossier wordt ingezien of dat de opgenomen telefoongesprekken worden teruggeluisterd. Wij gaan ervan uit dat u daartegen geen bezwaar heeft. Hij zal bekijken wat beter had gekund en waar nodig aanbevelingen doen om de zorg of de organisatie te verbeteren. Indien u een klacht jegens een zorgverlener indient, zal hij de klacht met de desbetreffende persoon bespreken.

Niet tevreden met de afhandeling van uw klacht?

Indien u zich niet kan vinden in de uitkomst van de klachtafhandeling en van oordeel bent dat de klacht niet is opgelost, is er sprake van een geschil.

De huisartsenpost is aangesloten bij de geschillencommissie van DOKh in Alkmaar. Voor meer informatie over geschillen kunt u telefonisch contact opnemen met de Afdeling Klachten en Geschillen van DOKh: 072 – 520 83 25 of een e-mail sturen naar klachtenengeschillen@dokh.nl

Vul hieronder uw suggestie of compliment in. 

Compliment of suggestie?

3 + 5 =

Alle rechten voorbehouden © 2022 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk