Toezichthouders

Uw oordeel

Zorg voor u, onze patiënt, staat bij ons voorop. Uw oordeel over de zorg en service van ons ziekenhuis is dan ook erg belangrijk. Om onze zorg onafhankelijk te beoordelen, zijn toezichthouders aangesteld. De Cliëntenraad van het RKZ komt op voor uw belangen in het RKZ. 

 

RKZ enquêtes

Uw mening over wat ons is zeer belangrijk. Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening? Dit onderzoeken wij met een vragenlijst. Patiënten worden tijdens of na een bezoek aan of verblijf in het RKZ uitgenodigd hieraan mee te doen. Het onderzoek is anoniem waarmee uw privacy gewaarborgd blijft.

Toezichthouders

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houden toezicht op de zorg. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleert zorgondernemingen op grond van de Mededingingswet. De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder op het gebied van privacy.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is de toezichthouder op de kwaliteit van de volksgezondheid in Nederland. De IGZ valt onder het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, maar opereert onafhankelijk.

De IGZ stelt eisen aan ziekenhuizen om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Het RKZ doet er alles aan om aan deze eisen te voldoen. Regelmatig bespreken wij met de IGZ ontwikkelingen in ons ziekenhuis. Ook brengt de IGZ regelmatig, gepland en ongepland, bezoek aan het RKZ om specifieke zorg en onze manier van werken te controleren.

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

De NZa houdt toezicht op het gedrag van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dit gebeurt op basis van bijvoorbeeld de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). De Wmg moet meer concurrentie en marktwerking in de zorg brengen. Tegelijkertijd stelt de Wmg regels om de kosten in de zorg in toom te houden.

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

De ACM ziet erop toe dat bedrijven de concurrentie niet beperken en houdt ook toezicht op de concurrentie in de zorg. Zo geeft de ACM bijvoorbeeld uitleg over hoe samenwerking en concurrentie kan plaatsvinden in de zorg. Dit is onder andere te lezen in de Richtsnoeren voor de Zorgsector.

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

De AP is de nationale toezichthouder op het gebied van privacy. Lees meer op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zorgverzekeraars 

Zorgverzekeraars bekostigen de zorg in Nederland met de premies van hun verzekerden, u dus. Ze controleren of dit geld goed wordt besteed. De Nederlandse zorgverzekeraars zijn verenigd in Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Ziekenhuischeck

Hoe staat het met de kwaliteit van de ziekenhuiszorg van het RKZ? Dit vindt u in één oogopslag terug bij Ziekenhuischeck van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Op hun website komen tien onderwerpen van ziekenhuiszorg aan bod. Bijvoorbeeld de tevredenheid van patiënten, risicovolle operaties en keurmerken. U ziet in de Ziekenhuischeck hoe het RKZ op de verschillende onderwerpen presteert. De Nederlandse ziekenhuizen zijn verenigd in de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.   

Patiëntenorganisaties

Ook patiëntenorganisaties beoordelen zorgaanbieders. Zo vergelijken patiënten, als ervaringsdeskundigen, zorgaanbieders. Patiëntenorganisaties geven soms ook een keurmerk aan behandelingen die zij als goed kwalificeren. Een aantal afdelingen van het RKZ heeft ook een keurmerk mogen ontvangen. Een overzicht hiervan staat in ons jaarverslag.

Wij waarderen het als u uw ervaringen met onze zorg(verleners) deelt op deze website van Zorgkaart Nederland.

Cliëntenraad Rode Kruis Ziekenhuis

Onze Cliëntenraad is een adviesorgaan van (ex-)patiënten die opkomt voor de belangen van patiënten en medezeggenschap wil bevorderen. Ze adviseert de Raad van Bestuur over wat voor patiënten van belang is, signaleert knelpunten en doet voorstellen ter verbetering. Daarmee wil ze de zorgverlening beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de patiënten.

Taken en bevoegdheden 

De taken en bevoegdheden van de Cliëntenraad zijn wettelijk vastgelegd. Zo adviseren ze de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over alle zaken die voor patiënten van belang zijn. Ook signaleert de Cliëntenraad knelpunten in de uitvoering van het beleid en denkt mee over verbeteringen.

De Cliëntenraad buigt zich over een groot aantal zaken op beleidsmatig en uitvoerend vlak. Denk hierbij aan beleidsplannen, begroting en jaarrekening, maar ook aan de kwaliteit van de zorgverlening, veiligheidsaspecten en bezoektijden. De leden van de Cliëntenraad behandelen individueel of in werkgroepen deze aandachtspunten en komen maandelijks bijeen voor overleg. Iedere twee maanden is de Raad van Bestuur bij dit overleg aanwezig.

Jaarverslag cliëntenraad RKZ 2021

Uw mening telt! 

Van groot belang voor de standpunten van de Cliëntenraad is de informatie die van patiënten en hun familieleden of begeleiders. U bent tenslotte de ervaringsdeskundige. Wilt u met ons praten over de zorg in het RKZ? Neem dan contact op via: clientenraad@rkz.nl.

Media

Ook de media volgen nauwlettend wat er speelt in de zorgsector. Het RKZ is in zijn externe communicatie zo duidelijk mogelijk, zodat we media (en daarmee u) eerlijk berichten over het zorgaanbod en onze organisatie. Sommige media (o.a. de Elsevier, AD) publiceren jaarlijks een overzicht van de ziekenhuizen in Nederland, waarin zij de instellingen met elkaar vergelijken.

Alle rechten voorbehouden © 2022 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk