Wetenschappelijk onderzoek brandwondencentrum

Wetenschappelijk onderzoek brandwonden centrum

Door de combinatie van zorg, onderzoek en uitwisseling van kennis leveren wij, nationaal en internationaal, een significante bijdrage aan de behandeling van brandwonden.

Het Brandwondencentrum Beverwijk (BWC) maakt onderdeel uit van het consortium Samenwerkende Brandwondencentra Nederland, naast de brandwondencentra van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en het Martini Ziekenhuis in Groningen. Samen zijn we verantwoordelijk voor de opvang en behandeling van patiënten met ernstige brandwonden in Nederland. Dankzij onze intensieve samenwerking leveren we topklinische zorg, realiseren we toonaangevend wetenschappelijk onderzoek en bieden hoogwaardig onderwijs op nationaal en internationaal niveau.

Topspecialistische zorg

Het consortium Samenwerkende Brandwonden Centra Nederland heeft de erkenning ‘topspecialistische zorg’ ontvangen en hebben subsidie gekregen vanuit het ZonMw programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO). Binnen ons consortium werken artsen, verpleegkundigen, paramedici, patiënten, opleiders en onderzoekers, multidisciplinair samen om zorgverbetering te bereiken. De komende vier jaar willen we doelmatige zorg op maat voor brandwondpatiënten realiseren door kennis vanuit de zorgpraktijk (leren van onze patiënten), wetenschappelijk onderzoek, innovatie, onderwijs en evaluatie beter met elkaar te verbinden.

Nieuws

Patiënt staat centraal in geüpdatete zorgregistratie brandwondenzorg

Vrijdag 15 juli 2022 is de nieuwe versie van BORN, het registratiesysteem waarin de uitkomsten van de zorg aan brandwondenpatiënten worden geregistreerd, in gebruik genomen door de Nederlandse...

Leestip: Carlos (29) werd als kind zwaar mishandeld en verminkt, nu krijgt hij een kunsthuid

'De 29-jarige Carlos Wiltink uit Arnhem werd in zijn eerste levensjaren, in zijn geboorteland Brazilië, ernstig mishandeld en raakte zwaar verbrand. Na zijn adoptie moest hij vanwege zijn...

TZO subsidie voor Topklinische brandwondenzorg Nederland

ZonMW heeft de drie Nederlandse brandwondencentra (Groningen, Beverwijk en Rotterdam) een subsidie van bijna drie miljoen euro voor Topspecialistische Zorg en Onderzoek toegekend. Deze subsidie...

Vuurwerkverbod leidt tot halvering opnames in brandwondencentra

Het aantal patiënten dat met ernstige brandwonden door vuurwerk is opgenomen in een van de drie brandwondencentra is afgelopen jaarwisseling bijna gehalveerd; van achttien (2019) naar tien (2020)....

Verpleegkundig onderzoek naar pijn bij brandwondzorg

Pijn bij brandwonden is een specifiek soort pijn. Het is langdurig, fluctuerend en dynamisch en vaak gerelateerd aan wondzorg procedures. Als deze pijn niet adequaat wordt bestreden, heeft dat...

Expertise Brandwondencentrum Beverwijk ingezet voor nieuwe behandeling COVID-patiënten

De expertise van het Brandwondencentrum Beverwijk is ingezet om op korte termijn de Intensive Care ligduur van COVID-patiënten te verkorten en de kans op overleving van patiënten te vergroten....

Brandwondenongeval gebeurt veelal onder ogen van ouders

Meer dan de helft van de ouders ziet het brandwondenongeluk van hun kind gebeuren, blijkt uit nieuw onderzoek van de Nederlandse Brandwonden Stichting en de drie brandwondencentra. In 84% van de...

Euroskingraft

De afdeling Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie van het Amsterdam UMC en het brandwondencentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk hebben gezamenlijk ruim een miljoen euro aan...

Effect PRP op dermale brandwonden en littekens

Plaatjesrijk plasma (PRP) is bloedplasma met een verhoogde concentratie trombocyten. Zodra deze geactiveerd worden, komen groeifactoren vrij die betrokken zijn bij alle fasen van wondgenezing. Het...

Evaluatie en behandeling van brandwonden

Dit promotietraject bestaat uit verschillende onderzoeken: De optimale behandeling van tweedegraads brandwonden: Zilversulfadiazine (ZSD) wordt wereldwijd veel gebruikt in de behandeling van...

Ontwikkelde methoden

Het Brandwondencentrum Beverwijk heeft sinds de oprichting in 1974 al meerdere behandelmethodieken op het gebied van brandwondenzorg ontwikkeld. Methodieken die inmiddels wereldwijd in brandwondencentra worden toegepast en vaak als norm gelden.

Meek huidtransplantatie techniek

Om een grotere wond te bedekken met een kleiner huidtransplantaat maken chirurgen onder meer gebruik van de Meek-techniek. Bij deze techniek wordt een klein stukje niet-verbrande huid van een brandwondenpatiënt op een slimme manier bewerkt zodat een veel grotere wond ermee behandeld kan worden. Hiervoor worden kleine vierkantjes van 3x3mm gesneden die uit elkaar gerekt kunnen worden nadat ze op een speciaal voorgevouwen gaas zijn aangebracht. Als de vierkantjes overleven groeien ze uit en zo maken ze de hele wond dicht. Met een transplantaat kan je wel een negen maal groter oppervlak behandelen.
Het oorspronkelijke idee van deze techniek komt uit de VS van de heren Meek en Wall. Maar dat de techniek nu wereldwijd gebruikt wordt is te danken aan de pioniersgeest van de Beverwijkse brandwondenchirurgen prof. Robert Kreis en prof. Rudy Hermans die samen met ingenieurs van het Twentse bedrijf Humeca een slimme toepassing bedachten. De Meek techniek wordt momenteel in brandwondencentra over de hele wereld met succes gebruikt.

POSAS-methode

POSAS staat voor ‘Patient and Observer Scar Assessment Scale’. De POSAS wordt wereldwijd gebruikt om de kwaliteit van littekens mee te bepalen. Deze techniek is ontwikkeld door prof. Paul van Zuijlen. Bij deze methode geven zowel de patiënt als de arts een oordeel over onder andere de roodheid, jeuk, zwelling, bobbeligheid en pijn van littekens. De werkwijze staat uitgebreid voor professionals beschreven op www.posas.org. Landen als de Verenigde Staten, Australië, China, Filippijnen, Brazilië, Japan, Zweden, Korea, Canada en Frankrijk maken inmiddels gebruik van deze methode. In Groot-Brittannië geldt de schaal inmiddels als standaard voor de beoordeling van littekens.

Onderzoeksprojecten

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal onderzoeksprojecten die afgerond zijn of nu lopen.

Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO)

Info volgt

Kunsthuid-project met Zurich

Info volgt

Covid-onderzoek

Info volgt

Verpleegkundig onderzoek naar pijn bij brandwondzorg

Pijn bij brandwonden is een specifiek soort pijn. Het is langdurig, fluctuerend en dynamisch en vaak gerelateerd aan wondzorg procedures. Als deze pijn niet adequaat wordt bestreden, heeft dat gevolgen voor de korte en lange termijn.

Onderzoek tot nu toe


Pijn is ook waar je als brandwondverpleegkundige veel mee te maken hebt. Vaak veroorzaken zij pijn tijdens de wondzorgprocedures. Tegelijkertijd is het hun taak om pijn te bestrijden. Om pijnbestrijding te kunnen evalueren is het essentieel pijn te kunnen meten. Zonder het meten van pijn is het niet goed mogelijk na te gaan of interventies bijdragen aan pijnreductie. Onze patiëntenpopulatie is erg heterogeen. Daarom hanteren we daarvoor ook diverse meetinstrumenten. Die moeten wel aan een aantal criteria voldoen. Ze moeten valide, betrouwbaar en klinisch bruikbaar zijn.

We zijn begonnen met volwassenen, die ons hun eigen ervaringen over pijn konden rapporteren. Dat kan echter niet iedereen. In deze gevallen heb je ‘gestructureerde pijngedragsobservatieschalen’ nodig. Daarom hebben we bestaande schalen getest om te bepalen of ze bruikbaar waren in onze specifieke omgeving. Om te beginnen bij een groep, die we veel zien in de brandwondencentra, namelijk jonge, preverbale kinderen. Zij zijn vaak nog niet in staat om een numerieke beoordeling van hun pijn te geven. De schaal met de beste kwaliteiten is momenteel in gebruik in alle Nederlandse brandwondencentra. Daarnaast loopt nu een onderzoek naar de meest geschikte pijnobservatieschaal bij volwassenen op de brandwonden Intensive Care. Zij zijn meestal ook niet in staat een zelfrapportage van pijn te geven.

Pijnmanagement is per definitie multimodaal: een combinatie van diverse medicijnen met een verschillend werkingsmechanisme, aangevuld met niet-farmacologische interventies, en op maat voor de patiënt. We hebben een multidisciplinaire werkgroep, die zich richt op het verzamelen van een reeks evidence-based comfort verhogende interventies, zodat we die aan onze patiënten kunnen aanbieden. We onderzoeken ook zelf welke interventie het beste bij een individuele patiënt past. Hierbij bleek de aanwezigheid van een ouder bij de wondzorg van een kind erg belangrijk. Het moet hierbij wel een keuze van zowel ouder als kind zijn. Als ouders aanwezig zijn, moeten ze een duidelijke rol hebben tijdens de procedure. Daarnaast moeten ze hierin voldoende ondersteuning krijgen.

Effect plaatjesrijk plasma op dermale brandwonden en littekens

Plaatjesrijk plasma (PRP) is bloedplasma met een verhoogde concentratie trombocyten. Zodra deze geactiveerd worden, komen groeifactoren vrij die betrokken zijn bij alle fasen van wondgenezing. Het aanbrengen van een grote hoeveelheid groeifactoren stimuleert de wondgenezing, daarnaast heeft PRP hemostatische en mogelijk een antimicrobiële werking.

Er zijn klinische studies met gunstige effecten van PRP bij de behandeling van acute, chronische en diabetische wonden. Maar over het gebruik van PRP bij brandwonden is weinig bekend. Theoretisch zou een diepe brandwond die behandeld wordt met een split skingraft, baat kunnen hebben bij een behandeling met PRP door positieve effecten op take rate en epithelialisatie, wat mogelijk uiteindelijk kan resulteren in betere littekens.

Brandwondencentrum Beverwijk onderzoekt de effecten van PRP op diep dermale brandwonden en hun littekens. Ook wordt de functie en kwaliteit van trombocyten van brandwondenpatiënten onderzocht.

Samenwerkingen

Topzorg en toponderzoek leveren betekent samenwerken. We denken in oplossingen, mogelijkheden en vernieuwing. We werken met verschillende organisaties en stichtingen samen. Of het nu gaat om onderzoek, belangenbehartiging of kennisoverdracht.

Mede door deze samenwerkingen scoort Nederland internationaal gezien hoge ogen als het gaat om onze nationale kennis en expertise in de brand- en complexe wondenzorg.

Nederlandse Brandwondenstichting

De Nederlandse Brandwondenstichting zamelt geld in voor preventie van brandwonden, onderzoek naar brandwondbehandeling en voor de zorg en behandeling van mensen met brandwonden. De Nederlandse Brandwondenstichting is gevestigd in Beverwijk en in 1971 opgericht door voormalig hoofd van Brandwondencentrum Beverwijk, Prof. Dr. R.P. Hermans.
Het bedrag dat de Nederlandse Brandwondenstichting besteedt aan onderzoek is fors en een deel van dat onderzoek wordt in het Brandwondencentrum Beverwijk uitgevoerd. Op de website van de Nederlandse Brandwondenstichting vindt u een overzicht van het brandwondenonderzoek dat de stichting financiert.

The International Society for Burn Injuries

The International Society for Burn Injuries (opgericht in 1960 in de Verenigde Staten) is een non-profit organisatie die zich net als zijn Europese ‘zusje’ The European Burn Association, inzet voor de preventie van brandwonden en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van brandwondenzorg. Maar dan op globaal niveau. The International Society for Burn Injuries brengt wereldwijd medische specialisten en onderzoekers op het gebied van brandwonden bij elkaar om van elkaars expertise te leren.

Euro Skin Bank

Euro Skin Bank in Beverwijk is de belangrijkste leverancier van donorhuid in Europa, opgericht in 1976 als de Nationale Huidbank van de Nederlandse Brandwondenstichting. De Euro Skin Bank is tot vandaag de dag nog altijd nauw verbonden aan de Nederlandse Brandwondenstichting. De huidbank bewerkt en bewaart donorhuid en stelt dit ter beschikking aan organisaties die donorhuid voor wondbehandeling nodig hebben. Brandwondencentrum Beverwijk is een belangrijke afnemer van donorhuid van de Euro Skin Bank. The European Burns Association (www.euroburn.org) is een non-profit organisatie die zich sterk maakt voor de preventie van brandwonden en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van brandwondenzorg. Daarnaast zorgt de organisatie voor een goede samenwerking en kennisoverdracht tussen de Europese brandwondencentra met als doel om medische specialisten, onderzoekers, paramedici, verpleegkundigen en andere zorgverleners met elkaar in gesprek te brengen over de complexiteit van de behandeling van brandwonden in de breedste zin.

Stichting Brandwonden Research Instituut

Stichting Brandwonden Research Instituut is een onafhankelijk instituut opgericht door Prof. Dr. Robert Kreis (voormalig chirurg Brandwondencentrum Beverwijk). Stichting Brandwonden Research Instituut initieert onderzoek waarvoor (nog) geen reguliere fondsen ter beschikking staan, maar het belang van het onderzoek toch noodzakelijk wordt geacht. Daarnaast ondersteunt de stichting proefschriften op het gebied van brandwondenzorg.

Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

De Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN) is hét nationale kenniscentrum op het gebied van brandwondenonderzoek en brandwondenzorg. Internationaal staat de VSBN bekend als The Association of Dutch Burn Centers (ADBC). Brandwondencentrum Beverwijk, Groningen en Rotterdam werken binnen de VSBN samen aan onderzoek, educatie en training met de centrale doelstellingen: het verbeteren van de behandeling van brandwondpatiënten, het verhogen van de kwaliteit van brandwondenonderzoek, het uitbreiden van de kennis over brandwondenzorg en patiënten en tot slot het implementeren van resultaten uit preklinisch onderzoek in de centra.

Nederlandse Vereniging Voor Brandwondenzorg

De Nederlandse Vereniging Voor Brandwondenzorg is de ledenvereniging voor professionals in de brandwondenzorg. De vereniging heeft als doel om het contact te bevorderen tussen mensen die betrokken zijn bij de behandeling van brandwondpatiënten. Dat doet de vereniging door het organiseren van vergaderingen, de ondersteuning van publicaties en het onderhouden van contact met verwante binnen- en buitenlandse verenigingen.

Stichting Kind en Brandwond

Stichting Kind en Brandwond is in 1990 opgericht door leden van Brandwondencentrum Beverwijk. Samen met de drie Nederlandse brandwondencentra en andere brandwondenzorgverleners zet de stichting zich vrijwillig in om het lot van kinderen met brandwonden te verbeteren. Kinderen met brandwonden hebben een ingrijpend ongeval meegemaakt. Na de schok van het ongeluk volgt vaak een langdurige en pijnlijke behandeling. En nadat de wonden eenmaal zijn genezen, blijven er meestal zichtbare littekens achter. Ziekenhuizen en brandwondencentra bieden optimale medische verzorging. Maar buiten het ziekenhuis kan, en moet er meer gebeuren voordat deze kinderen weer zichzelf zijn. Stichting Kind en Brandwond doet dit onder meer door de organisatie van vakantieweken en jaarlijkse gezinsdagen voor kinderen, tieners en jongeren met brandwonden en het kindvriendelijk inrichten van ruimtes in brandwondencentra. Daarnaast zorgt ze voor voorlichtingsmateriaal en speciaal ontwikkeld oefen- en spelmateriaal. Tevens ondersteunt Stichting Kind en Brandwond de Kiwanishuizen voor ouders van opgenomen kinderen in Brandwondencentrum Beverwijk en Groningen.

Het team

Topzorg en toponderzoek leveren betekent samenwerken. We denken in oplossingen, mogelijkheden en vernieuwing. We werken met verschillende organisaties en stichtingen samen. Of het nu gaat om onderzoek, belangenbehartiging of kennisoverdracht. Mede door deze samenwerkingen scoort Nederland internationaal gezien hoge ogen als het gaat om onze nationale kennis en expertise in de brand- en complexe wondenzorg.

Hoogleraren
Aan Brandwondencentrum Beverwijk zijn drie hoogleraren verbonden. Voor een relatief klein centrum is dit bijzonder, tegelijkertijd past dit in de expertiserol die Brandwondencentrum Beverwijk zowel nationaal als internationaal vaak vervult.

Contact

T  0251 265555
E  b2sec@rkz.nl

 

Prof. dr. Paul van Zuijlen
Prof. dr. Paul van Zuijlen

Paul is bijzonder hoogleraar Brandwondgeneeskunde aan het Amsterdam UMC, plastisch chirurg en medisch directeur van het Brandwondencentrum Beverwijk en heeft een stafaanstelling bij het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC.

Meer over Paul van Zuijlen

Tijdens zijn studie geneeskunde raakte hij geïnspireerd door professor Rudy Hermans tijdens een college over brandwonden. Samen met prof. Hermans en prof. Robert Kreis startte hij vervolgens zijn eerste onderzoek naar de uitkomsten van handverbrandingen. Dat werd het begin van een lange carrière in de brandwondenzorg. Uiteindelijk heeft hij zich gespecialiseerd in de plastische chirurgie omdat er steeds meer nadruk kwam te liggen op de goede lange termijn resultaten van wondgenezing. Patiënten kunnen nu namelijk grote brandwonden overleven en het is van groot belang om dan te zorgen voor een zo optimaal mogelijke wondgenezing. En dat is een belangrijke drijfveer voor Paul: wanneer je zorgt voor een zo goed mogelijk wondbehandeling krijg je ook een beter litteken en dus een betere kwaliteit van leven.
Het eenvoudige maar belangrijke inzicht dat wonden en littekens hetzelfde zijn maar op een ander moment in tijd heeft grote gevolgen gehad voor zijn klninische maar ook wetenschappelijk carrière. Het onderzoek naar tissue engineering (ontwikkelen van huid en kraakbeen in het lab) is daarvan een goed voorbeeld. Als je weefsel dat verdwenen is kan namaken in het lab kan dat weefsel er waarschijnlijk voor zorgen dat je een betere genezing krijgt. Ook heeft hij aan de basis gestaan van het ontwikkelen van een litteken beoordelingsschaal genaamd de Patient and Observer Scar Assessment Scale: de POSAS. Deze schaal is in 2004 uitgebracht en wordt nu over de hele wereld gebruikt en is in diverse landen de standaard van littekenmetingen. Paul was ertoe gekomen om deze schaal te ontwikkelen omdat er -naar zijn idee- nog geen goede methode was om te bepalen of het resultaat van je behandeling goed was.
Paul is ook veel betrokken bij zogenaamd fundamenteel onderzoek (onderzoek in het laboratorium) en onderzoek naar wiskundige modellering van wondgenezing. Wiskunde lijkt ver weg te staan maar het is al heel nauw betrokken en lijkt grote kansen te bieden.
Als je bijvoorbeeld modellen hebt die goed zijn dat ze lijken op hetgeen er in het echt gebeurt dan kan je proeven gaan doen zonder dat je daar proefdieren voor nodig hebt. Dat is geen toekomstdroom maar dat gebeurt al.
Hij houdt zich ook internationaal bezig met de brandwondenzorg in het bijzonder van de gebieden waar mensen slecht toegang hebben tot brandwondenzorg zoals in Afrika.

Prof. dr. Esther Middelkoop
Prof. dr. Esther Middelkoop

Bijzondere hoogleraar huidregeneratie en wondgenezing aan het Amsterdam UMC en directeur van de VSBN.

Meer over Esther Middelkoop

Info volgt

Prof. dr. Roelf Breederveld
Prof. dr. Roelf Breederveld

Bijzonder hoogleraar (emeritus) acute brandwondengeneeskunde aan het LUMC en voormalig traumachirurg Brandwondencentrum Beverwijk

Meer over Roelf Breederveld

Info volgt

Dr. Annebeth de Vries
Dr. Annebeth de Vries

Brandwondenchirurg, hoofd kinderbrandwondencentrum

Meer over Annebeth de Vries

Info volgt

Dr. Alette de Jong
Dr. Alette de Jong

Verpleegkundig onderzoeker Brandwondencentrum Beverwijk

Dr. ir. Anouk Pijpe
Dr. ir. Anouk Pijpe

Epidemioloog en onderzoekscoördinator Brandwondencentrum Beverwijk

Meer over Anouk Pijpe

Info volgt

Matthea Stoop
Matthea Stoop

Onderzoeksverpleegkundige Brandwondencentrum Beverwijk

Meer over Matthea Stoop

Info volgt

Onderzoekers

De informatie over de verschillende onderzoekers (en hun aandachtsgebied) die hieronder vermeld staan, volgt.

Veel van de zorgverleners staan ook op de pagina
specialisten Brandwondencentrum.

Dr. Annebeth de Vries

Info volgt

Dr. Alette de Jong

Info volgt

Dr.ir. Anouk Pijpe

Info volgt

Dr. Evelien de Jong

Info volgt

Dr. Ibrahim Korkmaz

Postdoc vanuit Amsterdam UMC

Info volgt

Kim Gardien

Info volgt

Michelle Carrière

Info volgt

Jaco Suiker

Info volgt

Maxime Cuijpers

Info volgt

Daniëlle Rijpma

Info volgt

Kiran Baran

Info volgt

Annabel Snoeks

Postdoc vanuit Amsterdam UMC

Info volgt

Marjolein van der Vlegel

Info volgt

Robin Verwilligen

Projectcoördinator TZO/Onderzoeker

Gepromoveerde onderzoekers

Informatie over de verschillende gepromoveerde onderzoekers (en hun aandachtsgebied) die hieronder vermeld staan, volgt. Veel van de onderzoekers werken ook nog als zorgverlener op het Brandwondencentrum. Zij staan ook vermeld op de pagina specialisten Brandwondencentrum.

Daffyd Visscher

2021 VU/Amsterdam UMC

Cartilage tissue engineering for facial reconstructive surgery.

https://research.vu.nl/en/publications/cartilage-tissue-engineering-for-facial-reconstructive-surgery

Promotor: prof. dr. P.P.M. van Zuijlen

Thom Hendriks

2021 VU/Amsterdam UMC

Think global, act local. Burn care in a resource-limited setting

Promotor: prof. dr. P.P.M. van Zuijlen

Matthijs Botman

2021 VU/Amsterdam UMC

Proefschrift: Beyond short-term surgical mssions

Promotor: prof. dr. P.P.M. van Zuijlen

Kelly Kwa

2021 Universiteit van Leiden

Proefschrift: Multidimensional aspects of burn wound treatment.

De evaluatie en behandeling van brandwonden.

Promotor: prof. dr. R. Breederveld

Zjir Rashaan

2020 Universiteit van Leiden

Proefschrift: Multidimensional aspects of burn wound treatment.

De evaluatie en behandeling van brandwonden.

Promotor: prof. dr. R. Breederveld

Annekatrien van de Kar

2020 UvA/Amsterdam UMC

Proefschrift: On scars. Aspects of treatment, pathophysiology and assessment

Promotoren: prof. dr. C.M.A.M. van der Horst, prof. dr. P.P.M. van Zuijlen

Ernst Jan Bos

2019 VU/Amsterdam UMC

Proefschrift: Cartilage Tissue engineering for facial reconstruction in burn patients

Bij de onderzoek Ontwikklene van oorkraakbeen skelet met 3d bioprinter

Promotor: prof. dr. P.P.M. van Zuijlen

Ibrahim Korkmaz

2019 VU/Amsterdam UMC

Proefschrift: The local and systematic inflammatory responses after burn

Promotor: prof. dr. J.W.M. Niessen, prof. dr. P.P.M. van Zuijlen, dr. M. Ulrich

Roos Marck

2018 VU/Amsterdam UMC

Proefschrift: On platelets and burns.

De toepassing van plaatjesrijk plasma bij brandwonden.

Promotor: prof. dr. E. Middelkoop, prof. dr. R. Breederveld

Mariëlle Jaspers

2018 VU/Amsterdam UMC

Proefschrift: Beyond the skin. New insights in burn care.

Het in beeld brengen van de bloedvoorziening van brandwonden en littekens en de ontwikkeling van littekens na vettransplantatie.

Promotor: prof. dr. P.P.M. van Zuijlen, prof. dr. E. Middelkoop

Daniel Koppenol

2017 TU Delft

Proefschrift: Biomedical implications from mathemathical Miodels for the simulation of dermal wound healing.

Promotor: prof. dr. ir. Vuik, prof. dr. P.P.M. van Zuijlen

Carlijn Stekelenburg

2016 VU/Amsterdam UMC

Proefschrift: Progress in burn scar contracture treatment.

Nieuwe behandelmethodes voor littekens na brandwonden.

Promotor: prof. dr. P.P.M. van Zuijlen, prof. dr. ir. H.W.C. de Vet

Jos Vloemans

2013 VU/Amsterdam UMC

Proefschrift: Aspects of burn wound care in children.

Brandwondenbehandeling bij kinderen.

Promotoren: prof. dr. E. Middelkoop

Alette de Jong

2013 Universiteit van Utrecht

Proefschrift: Notes on burn nursing. Aspects of pain management.

Pijnbehandeling bij kinderen met brandwonden.

Promotoren: prof. dr. M.J. Schuurmans, prof. dr. E. Middelkoop

Martijn van de Wal

2012 VU/Amsterdam UMC

Proefschrift: On burn scar outcome. Cinimetrics and clinical studies.

Beoordeling van (brandwonden) littekens.

Promotoren: prof. dr. E. Middelkoop, prof. dr. P.P.M. van Zuijlen

Pauline Verhaegen

2011 VU/Amsterdam UMC

Proefschrift: On burn scar outcome. Clinimetrics and clinical studies.

Skin Stretching.

Promotoren: prof. dr. P.P.M. van Zuijlen, prof. dr. E. Middelkoop

Monica Bloemen

2011 VU/Amsterdam UMC

Proefschrift: Artificial skin in Burns.

Toepassing kunsthuid.

Promotoren: prof. dr. E. Middelkoop, prof. dr. P.P.M. van Zuijlen

Paul van Zuijlen

2002 Universiteit van Amsterdam

Proefschrift: Perspectives on burn scar evaluation and artificial skin.

Toepassing kunsthuid.

Promotoren: prof. dr. R.W. Kreis, prof. dr. K.E. Bos

Robert Kreis

1993 Universiteit van Amsterdam

Proefschrift: Surgical techniques in the treatment of full thickness burns.

Promotor: prof. dr. R. Hermans

Frits Groenevelt

1985 Universiteit van Amsterdam

Proefschrift: The burned hand. Considerations in treatment and reconstructions.

Promotor: prof. dr. R. Hermans

Rudy Hermans

1968 Universiteit van Amsterdam

Proefschrift: De techniek van de behandeling van brandwonden.

Promotor: prof. dr. W. van Enst

Lopende studies

Informatie over de onderstaande lopende studies volgt.  

POSAS project

Info volgt

NWDI kennisproject

Info volgt

Enzymatisch debridement

Info volgt

Vettransplantatie

Info volgt

Groei & Ontwikkeling van kinderen na brandwonden

Info volgt

Denovoskin

Info volgt

Meek vs Mesh

Info volgt

Bacteriologie

Info volgt

Modelering en modulatie van de ontstekingsreactie

Info volgt

Studenten

Regelmatig voeren studenten geneeskunde/biomedische wetenschappen/gezondheidswetenschappen hun wetenschappelijk stage bij ons uit. Voor stagemogelijkheden kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de onderzoekscoördinator Anouk Pijpe.

Voor patiënten

Als u wordt opgenomen of poliklinisch wordt behandeld dan kan het zijn dat u gevraagd wordt deel te nemen aan een van de studies.

Als u gevraagd wordt mee te werken aan een medisch wetenschappelijk onderzoek, ontvangt u hierover eerst informatie van de onderzoeker. Hierin staat uitgelegd:

  • waar het onderzoek over gaat;
  • wat het doel van het onderzoek is;
  • wie het onderzoek leidt;
  • wat er bij deelname van u wordt verwacht.

Medewerking aan een onderzoek is altijd vrijwillig. Neem ruim de tijd om goed na te denken over uw deelname. Als u besluit mee te werken, krijgt u een akkoordverklaring van de onderzoeker. Door deze te ondertekenen verleent u vrijwillig uw medewerking.

Het is goed om de volgende zaken in gedachten te houden:

  • U mag altijd vragen stellen over het onderzoek;
  • U mag deelname aan onderzoek altijd weigeren;
  • U kunt zich altijd en zonder opgave van redenen terugtrekken uit een onderzoek;
  • Als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, die te maken hebben met het onderzoek en die voor u van belang zijn, licht de onderzoeker u daarover in;
  • Al uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Heeft u vragen of bedenkingen bij uw deelname aan een medisch wetenschappelijk onderzoek, aarzel dan niet om contact op te nemen met de onderzoeker of uw verpleegkundige.

Uw kind

Als uw kind in aanmerking komt voor een medisch wetenschappelijk onderzoek naar brandwonden wordt u gevraagd hier toestemming voor te geven. De deelname is uiteraard altijd op vrijwillige basis. Heeft u vragen of bedenkingen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de onderzoeker of de verpleegkundige van uw kind.

Alle rechten voorbehouden © 2022 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk