RKZ organisatiestructuur

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (rvb) van het RKZ is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de realisatie van de missie en doelstellingen van het ziekenhuis. De rvb geeft leiding aan de organisatie en stemt haar beleid af met het Bestuur van de Medische Staf en de adviesorganen.

De rvb bestaat uit: Peter van Barneveld PhD (voorzitter), Hugo Keuzenkamp.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (rvc) houdt toezicht op de hoofdlijnen van het beleid en de algemene gang van zaken van het ziekenhuis. De rvc stelt bijvoorbeeld de begroting en de jaarrekening vast. Ook houdt hij toezicht op het functioneren van de rvb en geeft hij adviezen die voor het besturen van het RKZ van belang zijn. De rvc van het Rode Kruis Ziekenhuis bestaat uit:

 • de heer drs. Rob Becker MBA (voorzitter)
 • de heer prof. dr. Robert W. Kreis
 • mevrouw Susan Stolte
 • de heer dr. Mark W. de Jong

Lees hier alles over de Governancecode Zorg

Medische staf

In de Medische Staf zijn alle artsen en specialisten vertegenwoordigd die werken bij het RKZ. Zowel diegenen die in loondienst zijn als de vrij gevestigden. Het dagelijks bestuur van de Medische Staf (DBMS) overlegt wekelijks met de rvb. Het DBMS bestaat uit:

 • Paul Nagel, chirurg (voorzitter)
 • Nadine Vieleers, internist-intensivist (vicevoorzitter)
 • Hans van Weering, gynaecoloog (secretaris en penningmeester)
 • Henk Huijgen, klinisch chemicus (lid)
 • Anniek Goosens, internist oncoloog (lid)
 • Myrthe Brachel, bestuurssecretaris
 • Denise Walsmit, secretaresse 

Ondernemingsraad (OR)

De OR richt zijn aandacht op goed werkgeverschap en goede arbeidsomstandigheden. De OR behartigt zo goed mogelijk de belangen van de medewerkers en de organisatie van het Rode Kruis Ziekenhuis. Dat gebeurt binnen de kaders van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en in samenspraak met de Raad van Bestuur. Wederzijds respect en korte lijnen bevorderen een constructief verloop van de besluitvorming binnen het ziekenhuis.

Verpleegkundige adviesraad (VAR)

Sinds 2010 bestaat de VAR in het RKZ. De VAR is een adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft en meedenkt over zorginhoudelijke, onderzoekmatige en onderwijskundige zaken voor zover zij betrekking hebben op de verpleegkunde. Dit met als doel dat de verpleegkunde optimaal kan bijdragen aan de beste patiëntenzorg. De VAR treedt op namens alle BIG-geregistreerde verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen die een arbeidsovereenkomst hebben met het Rode Kruis Ziekenhuis.

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk