Governancecode Zorg

Besluitvorming in het RKZ

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de raad van commissarissen. Zij dragen de eindverantwoordelijkheid voor goed bestuur en voor het tot stand komen van de strategie van het RKZ. Strategische keuzes worden beïnvloed door ontwikkelingen van buiten af en draagvlak van binnen uit. Daarom laat de rvb zich intern adviseren door de medewerkers, advies- en medezeggenschapsorganen, diverse commissies en instituten.

Om tot goede besluitvorming te komen, is de dialoog met belanghebbenden als patiënten, zorgverzekeraars, de gemeente Beverwijk en haar bewoners en de centrale overheid essentieel. Dat geldt ook voor de relatie met professionals in het zorg, verwijzers, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke beroepsverenigingen, vakbonden, banken, leveranciers, media, andere zorginstellingen, de inspectie en koepelorganisaties. Gebeurtenissen in eigen huis of in andere ziekenhuizen zijn vaak een aanleiding voor een reflectie op de eigen organisatie.

Belanghebbenden bij een zorgorganisatie die op enigerlei wijze nadeel hebben ondervonden van de wijze waarop het RKZ de Zorgbrede Governancecode 2017 naleeft, kunnen binnen de grenzen van het daarvoor kracht zijnde reglement een toetsingsverzoek indienen bij de Governance Commissie Gezondheidszorg.

 Governancecode-Zorg-2017.pdf | 4115.8 kb

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk