Rechten en plichten

Bij uw bezoek aan RKZ krijgt u met meerdere medewerkers te maken. U mag een deskundige behandeling en goede zorg verwachten. Dat is onze plicht en uw recht. En welke rechten heeft u als patiënt nog meer? Welke rechten en plichten heeft RKZ? En wat mogen wij van u verwachten?

De rechten en plichten van de patiënt zijn wettelijk vastgelegd. Naast rechten en plichten is vertrouwen tussen patiënt en hulpverlener natuurlijk ook belangrijk. Een goede samenwerking tussen u en een medewerker is noodzakelijk om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

UW RECHTEN

Als patiënt heeft u recht op:

 • deskundige behandeling
 • informatie
 • privacy
 • beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht
 • dat wij uw toestemming vragen voor uw behandeling
 • het geven van toestemming voor uw behandeling
 • verschillende rechten ten aanzien van uw medisch dossier
 • second opinion

Deskundige behandeling

RKZ zal zich maximaal inspannen dat u een deskundige behandeling en een goede verzorging krijgt.

Informatie

Voor uw onderzoek of behandeling moet u alle relevante informatie hebben gekregen. U krijgt mondeling en eventueel schriftelijke informatie over aard, doel en risico’s van het onderzoek of behandeling en ook over eventuele alternatieve mogelijkheden. Het is voor uzelf en voor de zorgverlener belangrijk om volledige en juiste informatie uit te wisselen. Als u meer informatie nodig heeft omdat u bijvoorbeeld niet alles heeft begrepen, zeg dit dan tegen uw hulpverlener. Ook als u geen informatie wenst, kunt u dit aangeven. De hulpverlener zal dit accepteren als dit geen nadelige gevolgen heeft voor u of voor anderen.

Privacy

Iedereen in RKZ heeft recht op privacy. Dit geldt voor patiënten, hun naasten, zorgverleners en overige medewerkers. Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw privacy, uw persoonlijke levenssfeer. In RKZ worden alle voor de behandeling van een patiënt noodzakelijke gegevens geregistreerd en volgens de wettelijke termijn bewaard. Uw privacy wordt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving beschermd.

Beroepsgeheim / geheimhoudingsplicht

Artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers van RKZ hebben beroepsgeheim en moeten zich houden aan hun geheimhoudingsplicht. Het ziekenhuis mag zonder uw toestemming geen informatie over u geven aan personen of instanties die niet bij uw behandeling betrokken zijn. Ook voor het geven van informatie over u aan bijvoorbeeld naaste familie, zoals uw partner, kinderen, ouders*, verzorgers en/of wettelijk vertegenwoordigers, is uw toestemming nodig.

* ouder(s)= degene die het wettelijk gezag heeft

Er zijn enkele uitzonderingen – bij wet vastgelegd- waarbij zonder uw toestemming informatie aan derden wordt gegeven. RKZ is bijvoorbeeld verplicht sommige infectieziekten te melden aan de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), zodat snel maatregelen getroffen kunnen worden om verspreiding van deze ziekten te voorkomen. Ook mag RKZ als de zorgverzekeraar daarom vraagt, zonder uw toestemming bepaalde gegevens verstrekken. Bijvoorbeeld informatie die nodig is om een machtiging voor de behandeling te geven of de rekening voor de behandeling te controleren. Het vaststellen van die informatie is gebonden aan wet- en regelgeving.

Soms maakt uw onderzoek en/of behandeling in het ziekenhuis deel uit van een bredere behandeling of begeleiding, waarbij ook andere artsen, zoals uw huisarts, zijn betrokken. Als dat bij u het geval is, houdt de behandelend arts van RKZ de andere zorgverleners op de hoogte. Uw huisarts ontvangt een medische brief behalve als u hiertegen bezwaar maakt. Andere specialisten bij wie u in behandeling bent, binnen en/of buiten RKZ, krijgen dan een kopie.

Toestemming voor behandeling

Voor onderzoek en behandeling is uw toestemming nodig. Bij spoed, als er geen overleg mogelijk is en medisch handelen direct noodzakelijk is, mag de hulpverlener handelen zonder uw toestemming. Bijvoorbeeld als iemand bij een auto-ongeluk bewusteloos is geraakt en direct medisch ingrijpen noodzakelijk is. Als het kan, overlegt de behandelaar met uw vertegenwoordiger als u zelf niet aanspreekbaar bent.

Toestemming weigeren of intrekken

U kunt een onderzoek of een behandeling weigeren. De arts respecteert uw beslissing in het algemeen en kan u geen bepaalde behandeling opdringen. Wel bespreekt hij de mogelijke gevolgen van uw beslissing.
Als u uw eerder gegeven toestemming wilt intrekken, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan uw arts. Samen kunt u dan overleggen wat er in uw situatie het beste is.

In de gezondheidszorg mogen mensen vanaf 16 jaar zelf beslissen over hun behandeling. Dit is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Welke rechten ouders en kinderen hebben, hangt af van de leeftijd van het kind.

Medisch dossier

Voor een goede (medische) behandeling is het noodzakelijk dat over u allerlei persoonlijke gegevens worden verzameld: adresgegevens, uw gezondheidstoestand, resultaten van onderzoeken, de diagnose en behandelplannen. Deze worden in een medisch dossier vastgelegd. U heeft verschillende rechten ten aanzien van uw medisch dossier.

Second opinion

Met een second opinion wordt het oordeel of advies van een andere medisch specialist dan de behandelend arts bedoeld. Deze deskundige geeft op uw verzoek zijn mening, maar hij neemt de behandeling niet over.

U kunt bijvoorbeeld een second opinion vragen als u met betrekking tot de behandeling voor een belangrijke beslissing komt te staan of als u twijfelt over een diagnose of behandeling. Het is verstandig de twijfel met uw behandelend arts of huisarts te bespreken. Zij kunnen, als u dat wilt, behulpzaam zijn bij de verwijzing naar een andere deskundige.

Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden van een vergoeding voordat u een second opinion aanvraagt. Als de zorgverzekeraar de kosten van een tweede mening niet accepteert, zijn deze voor uw eigen rekening.

UW PLICHTEN

 • identificatie
 • medewerking
 • volledige informatie
 • foto’s, filmbeelden en geluidsopnamen
 • huisregels
 • betaling

Identificatie

In Nederland is er een wettelijke identificatieplicht voor patiënten in ziekenhuizen. Tijdens uw bezoek aan RKZ kunnen wij u vragen om een wettelijk erkend geldig legitimatiebewijs waar uw Burgerservicenummer (BSN) op staat, zoals paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Bijschrijven van het kind in het paspoort van de ouders is niet meer mogelijk. Dus ook kinderen hebben een geldig identiteitsbewijs nodig. De identificatieplicht geldt bij elk ziekenhuisbezoek.

Waarom identificatieplicht?

Voor goede en veilige zorg is het belangrijk om zeker te weten dat wij de juiste gegevens koppelen aan de juiste persoon. Voor uw veiligheid zijn wij daarom verplicht uw identiteit te controleren. Daarom vragen wij u bij uw bezoek een geldig paspoort, rijbewijs, ID-kaart of vreemdelingendocument te laten zien. We leggen uw Burgerservicenummer (BSN) vast in het elektronisch patiëntendossier.

Medewerking

Als patiënt heeft u de plicht mee te werken aan de behandeling waarmee u heeft ingestemd. Dit betekent bijvoorbeeld uw medewerking om de adviezen van de zorgverlener zo goed mogelijk op te volgen.

Volledige informatie

De hulpverlener mag van u verwachten dat u hem voor onderzoek(en) en tijdens uw behandeling duidelijk en volledig informeert over belangrijke zaken die met uw ziekte of met de behandeling te maken hebben. Hoe beter de hulpverlener is geïnformeerd, hoe beter hij in staat is u zo goed mogelijk te behandelen.

Foto’s, filmbeelden of geluidsopnamen

Vanwege de privacy is het in RKZ niet toegestaan zonder toestemming foto’s, filmbeelden of geluidsopnamen te maken. Dit geldt zowel voor de openbare ruimten, als voor de behandelkamers en de verpleegafdeling. Wilt u graag foto’s maken of een gesprek met een behandelaar opnemen om dit later terug te kunnen luisteren? Bespreek dit dan vooraf en vraag toestemming.

Huisregels

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt in RKZ. Het is daarom noodzakelijk om duidelijke regels met elkaar af te spreken. Als u ons ziekenhuis binnenkomt, verzoeken wij u om zich aan onze huisregels te houden. Fatsoen en wederzijds respect zijn de basis voor contacten tussen medewerkers van het ziekenhuis, patiënten, hun naasten en bezoekers. In RKZ is geen plaats voor denigrerende of discriminerende opmerkingen, agressief gedrag of andere vormen van bedreiging. Als een patiënt zich in strijd met de huisregels gedraagt, kan dit voor de zorgverlener een reden zijn om de behandelingsovereenkomst op te zeggen.

Betaling

RKZ heeft recht op betaling voor de verstrekte behandeling en zorg. Wanneer u gebruik maakt van de medische diensten van het ziekenhuis, bent u aansprakelijk voor de betaling van de kosten die daarbij gemaakt worden. Wij proberen het zo te regelen dat u zich daar zo weinig mogelijk zorgen over hoeft te maken. Het blijft belangrijk dat u bij uw eigen zorgverzekeraar informeert naar de eventuele vergoeding. Wij hebben hiervoor de gegevens van uw zorgverzekering nodig. U moet die dan ook meenemen als u naar het ziekenhuis gaat.

PRIVACY

U heeft het recht om onderzocht en behandeld te worden buiten het gezichtsveld van anderen. U kunt ook vragen om een gesprek met uw behandelend arts in een aparte ruimte te voeren. In het belang van uw behandeling worden door het ziekenhuis allerlei medische en administratieve gegevens over u vastgelegd. Alleen uw behandelend arts(en) en medewerkers van RKZ die betrokken zijn bij uw behandeling, hebben toegang tot deze gegevens. Zij zijn verplicht tot geheimhouding. Op het overtreden van de regels volgen interne maatregelen. In het privacyverklaring voor patiënten van RKZ is vastgelegd op welke wijze RKZ met uw persoonsgegevens omgaat.

Iedereen in RKZ heeft recht op privacy, de patiënten en de medewerkers. Het is dan ook niet toegestaan in RKZ zonder toestemming foto’s, filmbeelden of geluidsopnamen te maken. Dit geldt zowel voor de openbare ruimten, als voor de behandelkamers en de verpleegafdeling. Wilt u graag foto’s maken of een gesprek met een behandelaar opnemen om dit later terug te kunnen luisteren, bespreek dit dan vooraf en vraag toestemming.

MEDISCH DOSSIER

In RKZ registreren we alle gegevens die voor uw behandeling nodig zijn in een medisch dossier. In het dossier staan: uw persoonlijke gegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, bevindingen van uw behandelend arts, overige betrokken artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners die bij uw onderzoeken en behandelingen betrokken zijn.

Uw medisch dossier is niet uw eigendom, het moet in RKZ blijven. Uw dossier wordt bewaard gedurende de door de wet bepaalde termijn. Uw dossier wordt vertrouwelijk behandeld volgens wettelijke regels. Alleen medewerkers in het ziekenhuis die daartoe bevoegd zijn, mogen bepaalde gegevens opvragen.

Alle artsen, verpleegkundigen en andere ondersteunende medewerkers, zoals assistenten en secretaresses moeten zich aan het beroepsgeheim houden. Het recht uw eigen gegevens in te zien of hiervan een kopie te ontvangen is wettelijk vastgelegd.

Inzage of kopie medisch dossieer

U heeft recht op inzage en afschrift van uw medisch dossier. Anderen dan uzelf, bijvoorbeeld uw familie, hebben alleen recht op inzage of afschrift als u hen daarvoor heeft gemachtigd. Bij patiënten jonger dan 12 jaar hebben de ouders recht op inzage en afschrift. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar is toestemming nodig van zowel de ouder als het kind. Bij jongeren van 16 tot 18 jaar hebben ouders toestemming van het kind nodig als ze het dossier willen inzien of kopieën willen ontvangen.

Omdat de privacy van een patiënt ook na diens overlijden dient te worden beschermd, mag aan de familie of anderen niet zonder meer inzage in het dossier van een overledene worden verleend. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals gevallen waarin van veronderstelde toestemming van de overledene kan worden uitgegaan, of als bepaalde gegevens van groot belang zijn voor derden (bijvoorbeeld gegevens over een erfelijke ziekte).

Correctie medisch dossier

U heeft recht op aanvullen, corrigeren of verwijderen van persoonsgegevens. Als u van mening bent dat uw medisch dossier op bepaalde punten onjuist of onvolledig is, kunt u uw behandelend arts verzoeken een verklaring met uw visie te laten toevoegen aan uw medisch dossier. U kunt ook een verzoek indienen om (delen van) het medisch dossier te laten vernietigen. Als daar geen wettelijke en / of medische bezwaren tegen bestaan, zal uw verzoek worden ingewilligd.

Elektronisch patiëntendossier

Op mijn.rkz.nl kunt u uw eigen medisch dossier online raadplegen, een afspraak maken of wijzigen, uitslagen van uw onderzoek bekijken of de correspondentie lezen tussen uw behandelend specialist(en) in het Rode Kruis Ziekenhuis.

 

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk