Waarom het CNA-nazorgloket?

Waarom het CNA-nazorgloket?

Het CNA-nazorgloket is in 2011 van start gegaan, eerste als CVA-nazorgloket en vervolgen suitgebreid naar CNA-nazorgloket. De artsen en behandelaars van het Rode Kruis Ziekenhuis, Heliomare, ViVa! Zorggroep, de CVA-verpleegkundige, huisartsen en de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl zijn samengebracht in een projectgroep om de inhoud van de nazorg aan patiënten en hun mantelzorgers beter vorm te geven. Dit heeft geleid tot het CNA-nazorgloket waarmee de dienstverlening aan cliënten en mantelzorgers wordt verbeterd.

Achtergrond

In september 2010 is gestart met het project voor een gestructureerde nazorg voor CVA/TIA-patiënten en hun mantelzorger in de regio Midden-Kennemerland. Mensen die met ontslag naar huis gaan na een CVA krijgen veelal te maken met verschillende partijen (zorgaanbieders) zoals huisartsen, specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, maatschappelijk werk, thuiszorg en informele zorg. Het structureel aanbieden van nazorg, waarbij alle mogelijke zorgaspecten aan bod komen, vormt derhalve een belangrijk en essentieel onderdeel van de zorg aan CVA/TIA-patiënten en hun mantelzorgers. De CVA-verpleegkundige is diegene die de (zakelijke) belangen behartigt en de zorg van mensen met een CVA/TIA afstemt, zodat een zo volledig en efficiënt mogelijke zorg ontstaat.

Deze zorg is vervolgens uitbegreid naar meerdere doelgroepen, zoals MS, Parkinson, NMa en andere neuropathiën.

 

Het CNA-nazorgloket is opgezet om te bewerkstelligen dat alle patiënten die ontslagen worden uit het ziekenhuis, het revalidatiecentrum of de revalidatieafdeling van het verpleeghuis in de regio Midden-Kennemerland en hun naasten, nazorg aangeboden krijgen in de thuissituatie op fysiek, cognitief en sociaal functioneren. De verwachting is dat door inzet van structurele nazorg de kwaliteit van leven en het welbevinden van de patiënten en hun mantelzorger gehandhaafd blijft en de zorg ingezet wordt die nodig is, zodat crisissituaties worden voorkomen en de patiënt en mantelzorger zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.

 

De projectgroep bestond uit:

J. Brasser, projectcoördinator; (per 01-04-2011) CVA-ketencoördinator Midden-Kennemerland

J. Dekker, revalidatiearts Rode Kruis Ziekenhuis en Heliomare; projectleider

M. van Montfort, huisarts te Heemskerk

H. Sie, neuroloog Rode Kruis Ziekenhuis

M. Tolsma, revalidatiearts Heliomare

E. van Diepen, specialist ouderengeneeskunde Viva! Zorggroep

M. Hendiks, specialist ouderengeneeskunde Viva! Zorggroep

I. Bouwmeester, CVA-verpleegkundige ViVa! Zorggroep

W. van Baarle, voorzitter patiëntenvereniging Samen Verder

H. Wind, klinisch geriater Rode Kruis Ziekenhuis.

 

Eerstelijns Neuro-netwerk Midden-Kennemerland

Naast de resultaten van bovengenoemd project is in de regio Midden-Kennemerland een Eerstelijns Neuro-netwerk opgericht, geïnitieerd door en bestaande uit paramedici die zich willen specialiseren in de zorg voor CNA-patiënten in de eerste lijn. Met dit netwerk wordt beoogd dat optimale zorg verleend wordt aan CNA-patiënten in Midden-Kennemerland. Uitgangspunt is dat de patiënt voor een langere periode (minimaal een jaar) structureel wordt gevolgd. Door middel van het opzetten van een netwerk kan samenwerking en communicatie optimaal worden geregeld, dit geldt zowel in de eerste als tussen de eerste en de tweede lijn.