Waarom het CNA-nazorgloket?

Waarom het CNA-nazorgloket?

Het CNA-nazorgloket is in 2011 van start gegaan, eerst als CVA-nazorgloket en vervolgens uitgebreid naar CNA-nazorgloket. De artsen en behandelaars van het Rode Kruis Ziekenhuis, Heliomare, ViVa! Zorggroep, de neuroverpleegkundige, huisartsen, eerstelijns neuronetwerk paramedici en de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl zijn samengebracht in een projectgroep om de inhoud van de nazorg aan patiënten en hun mantelzorgers beter vorm te geven. Dit heeft geleid tot het CNA-nazorgloket waarmee de dienstverlening aan cliënten en mantelzorgers verder wordt verbeterd.

Achtergrond

In september 2010 is gestart met het project voor gestructureerde nazorg voor CVA/TIA-patiënten en hun mantelzorger in de regio Midden-Kennemerland. Mensen die met ontslag naar huis gaan, krijgen veelal te maken met verschillende partijen (zorgaanbieders) zoals huisartsen, specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, maatschappelijk werk, thuiszorg en informele zorg.

 

Het structureel aanbieden van nazorg, waarbij alle mogelijke zorgaspecten aan bod komen, vormt  een belangrijk en essentieel onderdeel van de zorg aan patiënten met een chronische neurologische aandoening (Beroerte, MS of NAH) en hun mantelzorgers.  

Het CNA-nazorgloket is opgezet om te bewerkstelligen dat alle patiënten die ontslagen worden uit het ziekenhuis, het revalidatiecentrum of de revalidatieafdeling van het verpleeghuis in de regio Midden-Kennemerland en hun naasten, nazorg aangeboden krijgen in de thuissituatie op het gebied van fysiek, cognitief en sociaal functioneren. De verwachting is dat door inzet van structurele nazorg de kwaliteit van leven en het welbevinden van de patiënten en hun naasten/ mantelzorger gehandhaafd blijven. Daarnaast wordt de nazorg ingezet zodat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.

 

 

Eerstelijns Neuro-netwerk Midden-Kennemerland

Naast de resultaten van bovengenoemd project is in de regio Midden-Kennemerland een Eerstelijns Neuro-netwerk opgericht, geïnitieerd door en bestaande uit paramedici die zich hebben gespecialiseerd in de zorg voor CNA-patiënten in de regio. Met dit netwerk wordt beoogd dat optimale zorg verleend wordt aan CNA-patiënten in Midden-Kennemerland. Uitgangspunt is dat de patiënt voor een langere periode (minimaal een jaar) structureel wordt gevolgd. Door middel van het opzetten van een netwerk kan samenwerking en communicatie optimaal worden geregeld, dit geldt zowel in de eerste als tussen de eerste en de tweede lijn.